Sun Tropical Village có vị trí trong quần thể nghỉ dưỡng Bãi Kem tại thiên đường biển Phú Quốc – top 15 hòn đảo nghỉ hưu tốt nhất thế giới. Được bao quanh bởi rừng nguyên sinh xanh mát, Sun Tropical Village được xem như “ngôi làng nhiệt đới”, miếng ghép đón đầu trong hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng tỷ đô tại đảo Ngọc.Không chỉ bảo chứng nhu cầu nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng, dự án khu đô thị phong cách nhiệt đới mới của Sun Group còn đem đến những giây phút thư giãn với các liệu pháp trị liệu và chăm sóc sức khỏe. https://dautusungroup.net/du-an/sun-tropical-village/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:30:17 (199d)