Biệt thự Hòn Thơm nằm cạnh hệ thống điểm vui chơi Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley mang đến. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc hiếm có bậc nhất. Không chỉ “mang nét ấn tượng vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn xứng đáng là điểm dừng chân lý tưởng để cảm nhận hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được xem là minh chứng cho sự sáng tạo, góc nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp tạo ra cơ hội đầu tư an toàn và cơ hội sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư trong nước. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:04:40 (199d)